top of page

Brugervilkår

1. VILKÅR FOR BRUG AF PLATFORMEN

 

Nedenstående vilkår finder anvendelse på enhver brug af Valified platformen ("Platformen") og alle øvrige hjemmesider, applikationer, programmer, tjenester og værktøjer, der udbydes i forbindelse med Platformen af eller på vegne af Nordic Impact Bridge og som henviser til disse vilkår ("Brugervilkår).

 

Brugervilkårene gælder uanset, hvordan du tilgår Platformen, herunder f.eks. via computer, tablet, mobilenhed eller andet terminaludstyr. 

Enhver bruger, der ønsker at anvende Platformen, skal acceptere disse Brugervilkår. Ønsker brugeren ikke at acceptere Brugervilkårene, skal Platformen ikke anvendes.

2.UDBYDER OG KONTAKTINFORMATIONER

 

Platformen drives af:

Nordic Impact Bridge ApS

CVR: 39237407

Ragnagade 7, st.

2100 København Ø

E-mail: info@valified.com

For teknisk support og spørgsmål kontakt support@valified.com.

3. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

 

Alle rettigheder til indhold på Platformen tilhører Nordic Impact Bridge ApS og er beskyttet af den til enhver tid gældende lovgivning herom. Varemærker, servicemærker, varebetegnelser, logoer, produkter og andet, der måtte fremgå af Platformen, må ikke anvendes, kopieres, sælges, distribueres eller gengives uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nordic Impact Bridge ApS.

4. PLATFORMEN

Valified platformen er en platform med fokus på at indsamle og analysere data omkring ESG/sustainability (bæredygtighed). 

Platformens funktioner indeholder blandt andet en mulighed for at oprette en undersøgelse med en række spørgsmål relateret til bæredygtighed, indsamle og analysere svar på disse spørgsmål, udarbejde statistik, vise real-time analyser og bearbejde data med henblik på benchmarking.

Platformen henvender sig alene til virksomheder. 

5. BRUG AF PLATFORMEN

 

Virksomheder kan som brugere benytte Platformen til at:

 • opsamle og afgive data om eget arbejde med bæredygtighed

 • opsamle data om andres arbejde med bæredygtighed

 • løbende opdatere og gen-afgive egne data

 • se analyser, der er baserede på de afgivne data og

 • sammenligne egen virksomhed med andre virksomheder og deres bæredygtighedsinitiativer ved brug af anonymiserede data.

 • søge inspiration fra andre virksomheders angivne data uden nødvendigvis at være eksisterende brugere af eller ved at have modtaget en anmodning om afgivelse af data fra andre virksomheder, dvs. typisk i tilfælde, hvor virksomheder som et tilbud/en fordel har opnået adgang til Platformen via en sponsor som led i et kundeforhold eller anden samarbejdsrelation med sponsoren og dermed fået sponsoreret eller på anden måde tilrådighedsstillet adgang til Platformen. 

Platformen fungerer på følgende måde:

 1. Virksomheden ønsker indblik i andres data og arbejde med bæredygtighed og opretter derfor en undersøgelse med relevante spørgsmål (”spørgeramme”) på Platformen, eller virksomheden sponsorerer eller på anden måde tilrådighedsstiller adgang for andre virksomheder til Platformen for f.eks. at tilgodese et kundeforhold eller anden samarbejdsrelation. 

 2. Virksomheden skal i den forbindelse indlæse eller på anden måde oplyse fornavn, efternavn og mailadresse på en kontaktperson hos hver af de virksomheder, der ønskes oplysninger fra henholdsvis sponsoreres eller på anden måde tilrådighedsstilles adgang til Platformen. Det er virksomheden, der har ansvaret for at udvælge de relevante virksomheder og kontaktpersoner og skal sikre, at kontaktoplysningerne lovligt videregives til Nordic Impact Bridge ApS med henblik på brug af Platformen til indsamling af data om bæredygtighed eller anden brug af Platformen.

 3. Platformen udsender en e-mail invitation til virksomhederne indeholdende et deep-link til Platformen. I de tilfælde hvor virksomheden anmoder andre virksomheder om at afgive data i Platformen med henblik på at få indblik i de andre virksomheders arbejde med bæredygtighed, medsendes en spørgeramme, som kan udfyldes af enten kontaktpersonen eller en anden person hos virksomheden end kontaktpersonen.

 4. De virksomheder, der via deep-link (eller på anden måde) tilgår Platformen, bliver automatisk brugere af platformen. Der oprettes i den forbindelse en brugerkonto.

 5. Når en virksomhed tilgår og anvender Platformen - enten for at gennemføre en undersøgelse og afgive svar på spørgsmål om virksomhedens arbejde med bæredygtighed eller som led i en sponsoreret eller på anden måde tilrådighedsstillet adgang til Platformen - vil der ske deling af data med (i) den spørgende - eller efter omstændighederne den sponsorerende eller på anden måde tilrådighedstillende - virksomhed, (ii) Platformen og (iii) andre virksomheder på Platformen (såfremt relevant og inden for Platformens formål). Dette er en betingelse for at anvende Platformen. Der henvises til  virksomhedens samtykke under pkt. 6.

 

Når en virksomhedsbruger tilgår Platformen samt indholdet heraf, må brugeren ikke uberettiget:

 • Belaste Platformens infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften heraf. 

 • Benytte nogen former for robot eller andre automatiske midler til at få adgang til Platformen eller data, der er tilgængelige på Platformen.

 • Sammenstille eller på anden måde indsamle data om andre virksomheder end der er tiltænkt med Platformen.

 • Anmode om kontaktoplysninger fra andre virksomhedsbrugere, herunder e-mailadresser eller andre personoplysninger uden brugerenes viden og i modstrid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

 • Markedsføre sin virksomhed på Platformen.

 • Chikanere andre brugere eller lægge materiale op, som efter Nordic Impact Bridge ApS’ vurdering er anstødeligt eller krænker andres rettigheder eller privatliv eller udgør aktiviteter i strid med straffeloven (eksempelvis udbredelse af injurier).

 • Oprette, registrere eller agere på vegne af en virksomhed, som personen ikke direkte arbejder for, er ejer eller medejer af eller repræsenterer eller agerer på vegne af, f.eks. som rådgiver. 

 • Sprede eller medvirke til spredning af virus, spyware, anden skadelig programkode eller e-mails, som er uønskede for modtageren (spam, phishing, kædebreve eller lignende). 

 • Udføre handlinger, som forstyrrer eller skader computere eller systemer på internettet, eller handlinger, hvorved der søges uautoriseret adgang til computere eller systemer tilsluttet internettet, eller som forstyrrer eller skader Platformen (hacking); 

 • Krænke tredjemands rettigheder (herunder ophavsrettigheder) ved upload, download, distribution eller lignende. 

 • Udføre øvrige handlinger i strid med gældende lovgivning.

I tilfælde af, at dette pkt. 5 i Brugsvilkårene ikke overholdes, kan den pågældende bruger blive udelukket fra brug af Platformen øjeblikkeligt og uden varsel eller tidsbegrænsning.

6. SAMTYKKE TIL DELING AF VIRKSOMHEDSDATA

 

Ved accept af disse Brugervilkår accepterer virksomheden, at de virksomhedsdata, som afgives ved brug af Platformen, herunder ved at besvare spørgerammer og udarbejde rapporter på Platformen på baggrund af en anmodning fra andre virksomheder om at afgive data eller på baggrund af en sponsoreret eller på anden måde tilrådighedsstillet adgang til Platformen, må deles med:

 1. Den virksomhed, der har anmodet om afgivelse af virksomhedsdata om bæredygtig-hed gennem Platformen eller efter omstændighederne den virksomhed, som har sponsoreret eller på anden måde tilrådighedsstillet virksomhedens adgang, f.eks. som et tilbud/en fordel som led i et kundeforhold eller anden samarbejdsrelation.

 2. Nordic Impact Bridge ApS som udbyder af Platformen med henblik på (i) at kunne sende svarene til den virksomhed, der har anmodet herom, eller som har sponsoreret eller på anden måde tilrådighedsstillet adgangen til Platformen, samt til (ii) egen anvendelse af virksomhedsdata til analyse og benchmarking.

 3. Andre virksomheder, som er på Platformen, i det omfang en sådan deling er relevant for virksomheden, eksempelvis fordi virksomheden vælger at besvare en spørgeramme fra flere virksomheder, og delingen er inden for Platformens formål. Data vil udelukkende blive delt i anonymiseret form.

Virksomheden er hermed indforstået med, at samtlige virksomhedsdata, der afgives ved at udfylde spørgerammen og udarbejde rapporter, herunder evt. virksomhedsdata om interne forhold, målsætninger, budgetter eller andet, der måtte have en karakter af forretningshemmeligheder, må deles som angivet ovenfor. 

 

Der sker ingen deling med de øvrige virksomhedsbrugere på Platformen, bortset fra anonymiserede virksomhedsdata med henblik på benchmarking.

 

Samtykket vil blive anvendt i forhold til informationer om den relevante egenskab, f.eks. vandforbrug, og ikke den konkrete værdi, der enten blev indsamlet som svar på en undersøgelse eller i øvrigt var tilgængelig på Platformen. Det betyder, at senere opdateringer af værdien, f.eks. i forbindelse med besvarelse af en lignende undersøgelse fra en anden virksomhed, også bliver tilgængelige for andre virksomheder på Platformen, herunder den spørgende virksomhed. Samtykke til deling af oplysninger optegnes derfor egenskab-for-egenskab og ikke værdi-for-værdi. Virksomheden giver med andre ord samtykke til at dele oplysninger om f.eks. vandforbrug, og ikke kun til at dele en bestemt værdi for denne egenskab (f.eks. forbruget i et bestemt år).

Dette samtykke er en betingelse for at anvende Platformen.

7. RIGTIGHEDEN AF OPLYSNINGER AFGIVET TIL PLATFORMEN

 

Ved at afgive oplysninger til Platformen bekræfter virksomheden samtidigt, at samtlige informationer afgives i god tro, er korrekte og efter virksomhedens bedste overbevisning reelt afspejler virksomhedens arbejde med bæredygtighed. Nordic Impact Bridge ApS forbeholder sig retten til at  udelukke virksomheden fra brug af Platformen øjeblikkeligt og uden varsel eller tidsbegrænsning, hvis det viser sig, at virksomheden bevidst har afgivet ukorrekte oplysninger, manipuleret med data eller på anden måde forsøgt at give et indtryk af virksomhedens arbejde med bæredygtighed, som åbenbart ikke er retvisende. Nordic Impact Bridge ApS påtager sig intet ansvar herfor og forbeholder sig retten til øjeblikkelig sletning af disse oplysninger samt at gøre ethvert krav gældende i forbindelse med virksomhedens manglende overholdelse af gældende lovgivning på området.

8. ÆNDRING AF SAMTYKKE OG NEDLÆGGELSE AF KONTO

Virksomheden kan til enhver tid se sine afgivne samtykker til deling af virksomhedsdata med andre virksomheder på Platformen. Ønskes samtykkerne annulleret eller ændret til kun at omfatte visse virksomheder, ophører adgangen til virksomhedens data via Platformen for den berørte samtykkemodtager. 

Sådanne ændringer gælder alene fremadrettet og berører ikke anvendelse af virksomhedsdata forud for ændringen, herunder hvis dataene er blevet eksporteret, jf. pkt. 9. Nordic Impact Bridge ApS informerer ikke andre virksomheder om et eventuelt annulleret eller ændret samtykke, heller ikke hvis en sådan virksomhed har eksporteret en anden virksomheds data som beskrevet under pkt. 9.

Hvis en virksomhed derimod ikke længere ønsker at dele data med Nordic Impact Bridge ApS, skal virksomheden nedlægge sin konto.

Hvis en virksomhed nedlægger sin konto, ophører alle samtykker automatisk med at være gældende, og virksomhedsdata vil derefter ikke længere være tilgængelige for andre virksomheder eller Nordic Impact Bridge ApS. 

Uanset annullering eller ændring af samtykke og/eller nedlæggelse af kontoen forbliver virksomhedsdata på Platformen i anonymiseret form og vil fortsat indgå i statistiske sammentællinger. Nordic Impact Bridge ApS garanterer således på ingen måde fuldstændig sletning af virksomhedsdata.

De af virksomhedens brugere, som ikke er tilknyttet andre virksomheder, vil automatisk blive fjernet fra Platformen, når virksomhedskontoen lukkes. Brugere, som også er tilknyttet andre virksomheder, forbliver registreret på Platformen.

9. DOWNLOAD AF VIRKSOMHEDSDATA

 

Nordic Impact Bridge ApS har ingen opbevaringspligt i forhold til de afgivne virksomhedsdata. Virksomheden skal derfor selv sørge for at få taget den nødvendige backup mv. for at sikre opbevaring af de relevante virksomhedsdata fra Platformen til egne formål. 

Virksomheden kan ubegrænset eksportere (downloade) egne virksomhedsdata fra Platformen, så længe virksomheden ikke har nedlagt sin konto. 

Ønskes der eksporteret andre virksomheders data, kan der efter særskilt aftale med Nordic Impact Bridge ApS tilkøbes en løsning, så alle de virksomhedsdata, for hvilke virksomheden har et samtykke til deling, kan eksporteres (downloades). Denne funktion muliggør backup og videre databehandling hos den dataeksporterende virksomhed. 

Virksomheden kan ikke anmode om at downloade data fra virksomheder, som ikke har tilladt deling af data til den pågældende virksomhed.

Nordic Impact Bridge ApS orienterer ikke virksomheder om, at deres data er blevet eksporteret, og en sådan forpligtelse påtages heller ikke efter en særskilt aftale. 

Nordic Impact Bridge ApS har ikke nogen tilbageleveringspligt i forhold til virksomhedsdata fra Platformen, og der sker ingen opbevaring af kopier eller lign.

10. ACCEPT AF ANVENDELSE AF VIRKSOMHEDSLOGO

 

Hvis virksomhedsbrugeren uploader virksomhedens logo, accepterer virksomheden samtidig, at Nordic Impact Bridge Aps må anvende virksomhedens logo i forbindelse med Platformens funktionaliteter. Der må alene uploades virksomhedens logo, hvis den pågældende virksomhedsbruger er berettiget hertil (f.eks. hvis brugeren er ejer af virksomheden, der foreligger en stillingsfuldmagt, eller der er indhentet en specifik tilladelse hertil).

11. ANSVARSFRASKRIVELSE OG PLIGT TIL SKADESLØSHOLDELSE

 

Oplysningerne på Platformen afgives af andre virksomheder, og de analyser og benchmarking, der kan foretages i Platformen, er baseret på disse data. Der stilles derfor ingen garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af disse oplysninger. Der er tale om brugerudfyldte data, og her tages der specifikt forbehold for tryk- og skrivefejl samt andre fejlagtige oplysninger.

Ingen informationer på Platformen bør bruges i stedet for egentlig professionel rådgivning, herunder hverken med hensyn til juridiske spørgsmål, rådgivning eller investeringsbeslutninger. Hverken Nordic Impact Bridge ApS, dets ansatte, andre bidragsydere til de generelle informationer på Platformen eller nogen anden repræsentant for Nordic Impact Bridge ApS kan holdes ansvarlige for eventuelle konsekvenser af anvendelsen af oplysningerne på Platformen, herunder for eventuelle direkte eller indirekte tab, skader, afledte krav, omkostninger og konsekvenstab, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

Ovenstående begrænsning af Nordic Impact Bridge ApS' ansvar omfatter også eventuel skade eller virus, der måtte påvirke dit computerudstyr eller andre ejendele, som følge af adgang til eller brug af Platformen. 

Nordic Impact Bridge ApS påtager sig desuden intet ansvar for opbevaring og/eller backup af virksomhedsdata og kan ikke holdes ansvarlig herfor, herunder men ikke begrænset til nogen form for tab af data, utilgængelighed, manglende sletning eller opbevaring mm. Nordic Impact Bridge ApS kan heller ikke holdes ansvarlig for tredjeparts anvendelse af virksomhedsdata, herunder evt. videredeling, uanset at dataene måtte være eksporteret fra Platformen.

Virksomheden skal holde Nordic Impact Bridge ApS skadesløs, i den udstrækning Nordic Impact Bridge ApS over for tredjemand pålægges ansvar for skade eller tab, som Nordic Impact Bridge ApS ikke er ansvarlig for overfor virksomheden, jf. ansvarsfraskrivelsen ovenfor.

Som angivet ovenfor under pkt. 5 er det virksomheden, der har ansvaret for at udvælge de relevante virksomheder og kontaktpersoner og skal sikre, at kontaktoplysningerne lovligt videregives til Nordic Impact Bridge ApS med henblik på brug af Platformen til indsamling af data om bæredygtighed eller anden brug af Platformen. Nordic Impact Bridge ApS påtager sig intet ansvar herfor og forbeholder sig retten til øjeblikkelig sletning af disse oplysninger samt at gøre ethvert krav gældende i forbindelse med virksomhedens manglende overholdelse af de gældende databeskyttelsesregler ved videregivelse af oplysninger til Nordic Impact Bridge ApS.

12. ÆNDRINGER I VILKÅR OG HJEMMESIDE

Nordic Impact Bridge ApS forbeholder sig ret til at ændre, modificere, erstatte eller slette dele af indholdet på Platformen og kan begrænse adgangen til eller afbryde distributionen på Platformen til enhver tid uden varsel og efter eget skøn.

13. LINKS TIL ANDRE HJEMMESIDER

Eventuelle links til tredjeparts hjemmesider eller platforme vil blive medtaget som en service til brugerne af Platformen. Nordic Impact Bridge ApS har intet ansvar for eller kontrol over indholdet eller driften af sådanne hjemmesider og platforme og påtager sig intet ansvar for eventuel skade, der måtte opstå i forbindelse med indholdet eller driften heraf.

14. PERSONOPLYSNINGER

 

Behandling af personoplysninger (fornavn, efternavn og mailadresse på en kontaktperson hos hver af de virksomheder, der ønskes oplysninger fra henholdsvis sponsoreres eller på anden måde tilrådighedsstilles adgang til, samt evt. yderligere personoplysninger, der måtte afgives i forbindelse med brugen af Platformen, herunder ved besvarelse af spørgsmålene) sker i overensstemmelse med Nordic Impact Bridge ApS persondata-politik, som kan tilgås her.

15. COOKIES

Når du benytter denne Platform anvender vi cookies, hvis du har samtykket til anvendelsen heraf. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik, som kan tilgås her

16. LOVVALG OG VÆRNETING

Brugervilkårene og brugen af Platformen er underlagt dansk ret.

Københavns Byret skal være værneting for alle sager, uanset om en sag er baseret på rettigheder og forpligtelser i eller uden for kontrakt.

17. REVIDERING AF BRUGERVILKÅR

Nordic Impact Bridge ApS kan til enhver tid revidere og opdatere disse Brugervilkår. Enhver bruger, der anvender sin adgang til eller på anden måde besøger Platformen, accepterer Brugervilkårene, og det anbefales derfor, at brugerne regelmæssigt gennemlæser de til enhver tid gældende Brugervilkår.

Seneste opdatering er sket 2023-06-01.

bottom of page