Privatlivspolitik

1. Introduktion

Når du besøger hjemmesiden www.valified.com ("Hjemmesiden") vil Nordic Impact Bridge ApS, CVR-nr.: 39237407, Ragnagade 7, 2100 København Ø, Denmark, e-mail.: info@valified.com("Nordic Impact Bridge") behandle personoplysninger om dig. Nordic Impact Bridge er dataansvarlig ved en sådan behandling af dine personoplysninger. Denne privatlivspolitik ("Privatlivspolitik") beskriver, hvordan Nordic Impact Bridge behandler personoplysninger om dig, når du opretter en profil på vores platform, dig som kontaktperson hos en leverandør eller anden samarbejdspartner eller som besøgende på Hjemmesiden.

2. Kategori af personoplysninger, formål og retsgrundlag

2.1 Når du opretter en profil

Alle rettigheder til indhold på www.valified.com tilhører Nordic Impact Bridge ApS og er beskyttet af den til enhver tid gældende lovgivning herom. Varemærker, servicemærker, varebetegnelser, logoer, produkter, og andet lignende, der måtte fremgå af hjemmesiden, må ikke anvendes, kopieres, sælges, distribueres eller gengives uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nordic Impact Bridge ApS.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at tilbyde den virksomhed, som du er tilknyttet, vores ydelser, herunder give dig adgang til platformen.

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at forfølge vores legitime interesser, og det er vores vurdering, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud herfor, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser er forretningsudvikling, kundepleje- og support.

2.2 Hvis du er kontaktperson hos en leverandør eller samarbejdspartner

Hvis du er kontaktperson, ansat hos en leverandør eller samarbejdspartner, behandler Nordic Impact Bridge personoplysninger om dig, når vi kommunikerer med dig vedrørende ydelser, som virksomheden, du er ansat i, tilbyder os eller vedrørende vores samarbejde. Personoplysninger, vi behandler om dig, omfatter dit fulde navn, din e-mailadresse, dit telefonnummer, oplysninger om din arbejdsgiver samt dine henvendelser til os, hvis du henvender dig til os via chatfunktionen eller per e-mail.

Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesser, og det er vores vurdering, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud herfor, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser er forretningsudvikling og overholdelse af vores forpligtelser overfor den virksomhed, som du er ansat hos.

2.3 Når du besøger Hjemmesiden

Når du besøger Hjemmesiden, behandler vi også oplysninger om dig. De fleste oplysninger vil ikke være personoplysninger, da disse ikke kan henføres til dig som fysisk person. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookiepolitik. I nogle tilfælde kan vi dog kortvarigt behandle din IP-adresse til brug for optimering af Hjemmesiden. Retsgrundlaget herfor er vores legitime interesse i at sikre optimering af Hjemmesiden, efter at du har valgt at give dit forudgående samtykke til brug af cookies i overensstemmelse med cookiebekendtgørelsen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

3. Modtager af dine personoplysninger

I visse tilfælde, hvor det vurderes at være nødvendigt og legitimt, kan Nordic Impact Bridge udveksle dine personoplysninger med leverandører, samarbejdspartnere eller andre tredjeparter.

Vi har også antaget en række databehandlere, som i visse tilfælde kan behandle personoplysninger om dig. Disse databehandlere behandler dog udelukkende dine personoplysninger på vores vegne, på baggrund af vores instruktion og udelukkende til vores formål. Databehandlerne kan f.eks. være udbydere af diverse IT-systemer og lignende.

4. Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande uden for EU/EØS

Nordic Impact Bridge overfører som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til såkaldte usikre tredjelande uden for EU/EØS, der ikke sikrer tilstrækkelig beskyttelsesniveau for behandlingen af dine personoplysninger.

I det omfang dine personoplysninger overføres til sådanne lande, sikrer vi et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for en sådan overførsel ved indgåelse af EU-standardkontrakter med modtageren af oplysningerne eller anvendelse af modtagere, som er underlagt særlige certificeringsmekanismer såsom EU-US Privacy Shield i tilfælde af overførsel til USA. Du kan anmode om at få en kopi af overførselsgrundlaget udleveret ved at henvende dig til info@valified.com.

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares, så længe det vurderes at være nødvendigt til de formål, hvortil de oprindeligt blev indsamlet eller i øvrigt behandlet.

Hvis du har oprettet en profil, opbevarer vi dine personoplysninger i den periode, din profil er aktiv. Hvis du vælger at nedlægge din profil, bliver den herefter anonymiseret, så profilen ikke længere kan henføres til dig som fysisk person.

Hvis du er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, opbevarer vi dine personoplysninger i den periode, som virksomheden, du er ansat hos, leverer ydelser til os, eller vi har et samarbejde. Herefter slettes dine personoplysninger 3 år fra samarbejdets ophør i overensstemmelse med reglerne i forældelsesloven. Hvis dine personoplysninger fremgår af regnskabsmateriale, f.eks. fakturaer eller lignende, bliver disse personoplysninger slettet 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.

6. Dine rettigheder

Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Som den registrerede kan du gøre brug af de nedenfor oplistede rettigheder. Bemærk dog, at nogle af rettighederne alene gælder under visse omstændigheder.

Datatilsynet, som er tilsynsmyndigheden i Danmark, har udarbejdet en vejledning vedrørende de registreredes rettigheder. Du kan finde vejledningen her, eller læse nærmere om dine rettigheder i det nedenstående.

6.1 Ret til indsigt

Du har ret til at anmode om indsigt i, herunder udlevering af kopi af, de personoplysninger, som vi behandler om dig, ligesom du også har ret til at modtage information om:

  • Formålet med behandlingen,
  • Kategorierne af personoplysninger, der bliver behandlet,
  • Modtagere eller kategorier af modtagere, herunder modtagere i eventuelle tredjelande og i den forbindelse de fornødne garantier for overførslen,
  • Opbevaringsperioden eller kriterierne for fastsættelse af denne,
  • Retten til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger, herunder særligt i forbindelse med personoplysninger, der behandles med henblik på direkte markedsføring,
  • Retten til at klage til Datatilsynet,
  • Hvorfra dine personoplysninger stammer, hvis du ikke har afgivet personoplysningerne direkte til os, og
  • Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, og i den forbindelse som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for dig.

6.2 Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

6.3 Ret til sletning

Du har ret til at anmode om at få personoplysninger om dig selv slettet under visse omstændigheder, f.eks. hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, og du trækker dette samtykke tilbage.

6.4 Ret til begrænsning

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, f.eks. i forbindelse med, at rigtigheden af personoplysningerne bestrides.

6.5 Ret til dataportabilitet

Når vores behandling foretages automatisk og er baseret på dit samtykke eller opfyldelse af en aftale med dig, har du ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få transmitteret disse personoplysninger til anden dataansvarlig virksomhed, hvis dette er teknisk muligt.

6.6 Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse imod den behandling, som dine personoplysninger undergives hos os, herunder særligt i forhold til direkte markedsføring.

6.7 Ret til ikke at være genstand for automatiske afgørelser

Du har ret til at anmode om ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

6.8 Ret til tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagekalder du dit samtykke, vil dette dog ikke berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen.

7. Spørgsmål og klage

Har du spørgsmål angående denne Privatlivspolitik, ønsker du at udøve en af ovennævnte rettigheder, eller er du uenig i den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte Nordic Impact Bridge på info@valified.com.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

8. Ændringer til denne privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret.

Dato for seneste ændring af Privatlivspolitikken:
Juni 2020