top of page

ESG rapport: Hvordan kan du bruge den til at tiltrække kunder?


ESG rapport

ESG er en forkortelse for Environmental, Social and Governance og er en metode til vurdering af bæredygtighed for eksempelvis en virksomhed. Det omfatter miljømæssige faktorer, sociale forhold og ledelsespraksis. Udover investeringer omfatter ESG også interessenter som kunder, leverandører og medarbejdere, som alle i stigende grad er interesserede i, hvor bæredygtig en organisations drift er - hvorfor ESG er vigtig for at kunne tiltrække kunder.Hvad er en ESG rapport?

En ESG rapport er et dokument, der beskriver en virksomheds præstationer inden for de tre hovedområder miljø og klima, sociale forhold og ledelsespraksis. Men hvad handler de tre hovedområder egentlig om?

Miljø

Hovedområdet miljø handler om, hvor en virksomhed påvirker og bliver påvirket af klimaforandringer, ressourceforbrug, affaldshåndtering, forurening og biodiversitet.

På miljøområdet arbejder man især med CO2-udledning. Dette skyldes, at den globale produktion og forbruget har stor indflydelse på miljøet med udledning af CO2.


Sociale forhold

Her kigger man på, hvordan en virksomhed behandler og påvirker sine medarbejdere, kunder, leverandører, lokalsamfund og samfundet generelt i forhold til sundhed, sikkerhed, menneskerettigheder, diversitet, inklusion og uddannelse.

Dette skyldes, at virksomheder selvfølgelig har et ansvar for deres medarbejdere og deres trivsel. På dette område arbejder man derfor primært med arbejdsvilkår, arbejdstagerrettigheder og mangfoldighed.


Ledelsespraksis

Hvordan en virksomhed ledes og kontrolleres i forhold til etik, værdier, vision, strategi, risikostyring, compliance, transparens og ansvarlighed.

Under ledelsespraksis kigger man altså på virksomhedsadfærd. Aktiv ledelsespraksis er god ledelsespraksis, og det er afgørende for en virksomheds langsigtede udvikling og dermed til gavn for aktionærer, medarbejdere og samfundet som helhed. Dette kan sikres ved at fokusere på øget gennemsigtighed i kommunikationen mellem virksomheden og dens interessenter.

En ESG rapport kan således vise, hvordan en virksomhed håndterer de risici og muligheder indenfor bæredygtighed, og hvordan den bidrager til at skabe en bæredygtig fremtid.


Hvorfor er en ESG rapport vigtig for kunder?

En ESG rapport kan have flere fordele for en virksomhed og dens interessenter. En af dem er, at den kan hjælpe med at tiltrække nye kunder, der værdsætter bæredygtighed og ansvarlighed. Ved at kommunikere omkring ESG og bæredygtighed kan en virksomhed vise at den er villig til at gøre en positiv forskel i verden.


Nogle af de måder, hvorpå en ESG rapport kan tiltrække nye kunder, er:

 1. Den kan øge virksomhedens troværdighed og omdømme. En ESG rapport signalerer transparens og ærlighed. Virksomheden kan vise, at den er transparent og ærlig om sine aktiviteter og resultater, og at den arbejder struktureret og målrettet med bæredygtighed og kan f.eks. fortælle, hvilke bæredygtighedsstandarder som virksomheden anvender. Dette kan skabe tillid og loyalitet blandt kunderne, der foretrækker at handle med virksomheder, der handler etisk og professionelt.

 2. Den kan differentiere virksomheden fra konkurrenterne. En ESG rapport kan vise, hvordan en virksomhed skiller sig ud fra mængden ved at have en klar vision og strategi for bæredygtighed samt ved at levere innovative løsninger, der adresserer de sociale og miljømæssige udfordringer. Dette kan tiltrække kunder, der søger efter unikke og værdiskabende produkter eller tjenester, der opfylder deres behov og forventninger.

 3. Den kan skabe engagement og dialog med kunderne. En ESG rapport kan være et værktøj til at involvere kunderne i virksomhedens bæredygtige initiativer, og til at få feedback og input fra dem. Dette kan styrke kundernes tilfredshed og loyalitet, samt skabe muligheder for samarbejde og innovation.Hvordan laver man en god ESG rapport?

En god ESG rapport kræver en strategisk tilgang, der sikrer omfattende dækning af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter af din virksomhed.


For at lave en god ESG-rapport skal en virksomhed følge nogle grundlæggende principper:

 • Identificere sine væsentlige ESG emner. En virksomhed skal analysere sine interne og eksterne interessenter samt de materielle aspekter af sin forretning for at finde ud af, hvilke ESG emner der har størst betydning for dens præstationer og påvirkninger.

 • Måle sine ESG resultater. En virksomhed skal fastsætte målbare mål for sine ESG emner, samt indsamle data og oplysninger om sine fremskridt og udfordringer.

 • Rapportere sine ESG resultater. En virksomhed skal udarbejde en klar og sammenhængende rapport om sine ESG resultater, samt sikre sig at den er relevant, pålidelig, sammenlignelig og verificerbar.

 • Forbedre sine ESG resultater. En virksomhed skal bruge sin ESG rapport som et grundlag for at evaluere sin ESG præstation, samt identificere områder for forbedring og læring.

En god ESG rapport bør også følge nogle anerkendte standarder og rammer, såsom:

 • European Sustainability Reporting Standards (ESRS) Europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering. ESRS dækker hele spektret af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål.

 • Corporate Sustainablity Reporting Directive og (CSRD) Fra regnskabsåret 2024 skal de første virksomheder rapportere på dette nye EU-direktiv. Dette betyder, at virksomheder, der er omfattet af Corporate Social Responsibility Directive (CSRD), fremover skal redgøre for bæredygtighed.

Disse standarder og rammer er delvist baseret på følgende internationale anbefalinger:

 • Global Reporting Initiative (GRI) Globale  retningslinjer og indikatorer for bæredygtighedsrapportering.

 • Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Standarder for bæredygtighedsrapportering baseret på sektorspecifikke ESG emner.

 • Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) Anbefalinger til klimarelateret finansiel rapportering.

 • United Nations Global Compact (UNGC) FN’s ti universelle principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Dette er blot et udpluk af de standarder, der arbejdes med inden for ESG. Hos Valified tilbyder vi at lave brancheindikatorer og bæredygtighedsrapporter baseret på CSRD/ESRS. Vi lægger os også op ad følgende:

 • Greenhouse Gas (GHG) Protocol GHG Protokollen er den førende internationale standard for, hvordan drivhusgasser opgøres og rapporteres, herunder CO2-udledning.

 • FSR - danske revisorer En dansk organisation der repræsenterer revisorer i Danmark inden for revision, regnskab, skat og virksomhedsøkonomi. Foreningen har i samarbejde med Finansforeningen/CFA Society Denmark og Nasdaq (med assistance fra ESG Research) udarbejdet bud på standardiserede ESG hoved- og nøgletal til årsrapporten.

En god ESG rapport er til interessenter

ESG rapportering er afgørende for at vise en virksomheds bæredygtighed og ansvarlighed. En god ESG rapport engagerer og informerer alle relevante interessenter. Ved at imødekomme deres specifikke behov og bekymringer opbygger en god ESG rapport tillid og styrker langsigtede relationer. En ESG-rapport skal være tilgængelig og synlig for nedenstående interessenter.

Kunder

En virksomhed skal formidle sin ESG rapport til sine kunder gennem forskellige kanaler, såsom hjemmeside, sociale medier, nyhedsbreve, brochurer og events.

Investorer

En virksomhed skal formidle sin ESG rapport til sine investorer gennem forskellige kanaler, såsom årsrapporter, investorpræsentationer, konferencer og webinars.

Medarbejdere

En virksomhed skal formidle sin ESG rapport til sine medarbejdere gennem forskellige kanaler, såsom intranet, nyhedsbreve, møder og workshops.

Leverandører

En virksomhed skal formidle sin ESG rapport til sine leverandører gennem forskellige kanaler, såsom kontrakter, kvalitetskontrol og audits.

Lokalsamfund

En virksomhed skal formidle sin ESG rapport til sine lokalsamfund gennem forskellige kanaler, såsom pressemeddelelser, CSR projekter og møder.

Konklusion på hvorfor ESG rapport er vigtig i tiltrækning af kunder

En ESG rapport er altså ikke kun et dokument, der viser virksomhedens ansvarlighed over for sine interessenter, men også et middel til at skabe værdi og vækst for virksomheden selv. Ved at udarbejde en ESG rapport kan en virksomhed øge sin attraktivitet for nye kunder, der søger efter bæredygtige og ansvarlige partnere. For at lave en god ESG rapport skal en virksomhed identificere, måle, rapportere og forbedre sine ESG resultater, følge nogle standarder og rammer, samt formidle sin ESG rapport til sine interessenter.

Ønsker du at arbejde professionelt med ESG? Hos Valified tilbyder vi en smartere løsning til håndtering af din virksomheds ESG data. Valified ESG Platform gør det overskueligt og enkelt at komme i gang med ESG dokumentationen.Commentaires


bottom of page